OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

ADMITERE 2020 - NIVEL LICENȚĂ

CALENDARUL EXAMENULUI DE ADMITERE - 2020

EXAMENUL DE ADMITERE SE VA DESFĂȘURA EXCLUSIV ONLINE!!!

Sesiunea iulie 2020

 • 9 iulie - 15 iulie 2020 - Înscrierea candidaţilor
 • 16 iulie 2020 - Probe de examen:
  • interviu motivațional (admis/respins), organizat în regim on-line: verificarea aptitudinilor socio-umane, a aptitudinilor muzicale (intonarea unui cântec religios, popular sau patriotic, la alegerea candidatului, verificarea auzului muzical şi a simţului ritmic) și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă -Teologie Ortodoxă Pastorală
  • interviu motivațional (admis/respins), organizat în regim on-line: verificarea aptitudinilor socio-umane și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă -Teologie Ortodoxă Didactică și Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială
  • interviu motivațional (admis/respins), organizat în regim on-line: verificarea aptitudinilor socio-umane și și evaluarea portofoliului de lucrări - Artă Sacră
 • 17 iulie 2020 - Afişarea rezultatelor
 • 17, 18 şi 20 iulie 2020 - Confirmarea ocupării locurilor
 • 21 iulie 2020 - Redistribuiri
 • 22 iulie  2020 - Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea septembrie 2020

 • 7 septembrie - 9 septembrie 2020 - Înscrierea candidaţilor
 • 10 septembrie 2020 - Probe de examen:
  • interviu motivațional (admis/respins), organizat în regim on-line: verificarea aptitudinilor socio-umane, a aptitudinilor muzicale (intonarea unui cântec religios, popular sau patriotic, la alegerea candidatului, verificarea auzului muzical şi a simţului ritmic) și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă -Teologie Ortodoxă Pastorală
  • interviu motivațional (admis/respins), organizat în regim on-line: verificarea aptitudinilor socio-umane și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă -Teologie Ortodoxă Didactică și Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială
  • interviu motivațional (admis/respins), organizat în regim on-line: verificarea aptitudinilor socio-umane și și evaluarea portofoliului de lucrări - Artă Sacră
 • 11 septembrie 2020 - Afişarea rezultatelor
 • 11  - 12 septembrie 2020 - Confirmarea ocupării locurilor
 • 14 septembrie 2020 - redistribuiri
 • 15 septembrie 2020 - Afişarea rezultatelor finale

!!!!!!!!!! ANEXĂ Regulament admitere licență master -15.05.2020.pdf

!!!!!!!!!! Regulament admitere Teologie Ortodoxă.pdf


LOCURI SCOASE LA CONCURS - ADMITEREA DE TOAMNĂ 2020:

Specializarea

Locuri buget

TAXĂ

Teologie Ortodoxă Pastorală

0

20

Teologie Ortodoxă Didactică

2

10

Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială

1

9

Artă Sacră                  

7

8

 


Actele necesare înscrierii la examenul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeş-Bolyai”:

    Înscrierea candidaților se face online. Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere al Universității „Babeș-Bolyai”, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 24050 din 10.12.2019 şi în Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea „Babeș-Bolyai” pentru anul universitar 2020-2021, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3982 din 02.03.2020, semnate (unde este cazul) și scanate.

    Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

    Actele scanate necesare înscrierii la examenul de admitere 2020-2021 la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeş-Bolyai”:

 • binecuvântare din partea Ierarhului de care aparţine candidatul (pentru obţinerea acesteia candidatul se va prezenta la Ierarhul de care aparţine cu certificatul de botez și cu recomandare de la preotul paroh, sau duhovnic); Pentru candidații din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, pe lîngă actele prezentate mai sus, aceștia vor completa și următoarea cerere pentru obținerea binecuvântării. Pentru candidații din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, programul obținerii binecuvântării este următorul: Vineri, 4 septembrie, ora 13.00. În urma audienţei pentru primirea binecuvântării arhiereşti, candidații sunt rugaţi să depună cele trei acte menţionate mai sus la Secretariatul Arhiepiscopiei, de unde vor ridica ulterior adeverința de binecuvântare care va intra în componenţa dosarului de înscriere.
 • Fişa de înscriere completată online la adresa http://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/, listată şi semnată;
 • Anexa I la fişa de înscriere, completată şi semnată;
 • Diploma de bacalaureat;
 • Foaia matricolă;
 • Adeverinţă de la medicul de familie care să menţioneze că este apt pentru cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă;
 • declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Chitanţa care adevereşte achitarea taxelor de procesare şi admitere;
 • Certificatul de naştere;
 • Carte de identitate;
 • Pentru specializarea Artă Sacră dosarul de înscriere va cuprinde și un portofoliu cu fotografii ale lucrărilor candidatului.

suplimentar:

 • Diploma de licenţă și Foaia matricolă de la prima Facultate pentru licenţiaţi
 • Adeverinţă de student de la prima Facultate pentru studenţii care se înscriu la a doua Facultate

DESFĂŞURAREA INTERVIULUI MOTIVAȚIONAL 

    Programul de desfăşurare a interviului motivațional se afişează cel mai târziu cu 24 de ore înaintea începerii. Programul va indica:             

 • Denumirea probei de concurs,
 • Ora începerii şi durata de desfăşurare,
 • Denumirea sălii şi clădirea în care se află sala,
 • Lista nominală alfabetică a candidaţilor din sala respectivă.

    Pentru interviul motivațional candidaţii vor extrage subiecte din tematica anunţată. 
    Comisia de examinare pentru interviul motivațional va fi constituită din doi membri.
    Candidaţii care în timpul desfăşurării concursului apelează la fraudă sau la tentativă de fraudă dovedită vor fi eliminaţi definitiv din concurs.


Stabilirea şi afişarea rezultatelor

    Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă candidaţilor prin afişare la sediul facultăţii şi pe pagina web.
    Prelucrarea la calculator a mediilor candidaţilor se va efectua după programe aprobate de preşedintele comisiei de admitere pe facultate.
    Absenţa canditatului la interviul motivațional atrage după sine eliminarea lui din concursul de admitere.
    În cazul în care sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie pe ultimul loc de admitere, departajarea se va face în ordinea de priorităţi menţionată mai sus.
   Rezultatele admiterii, semnate de preşedintele comisiei pe facultate şi Rector, se afişează la avizierul facultăţii şi pe siteul Facultăţii. Fac obiectul afişării listele cu candidaţii admişi pe specializări în regim fără taxă şi cu taxă, ordonaţi descrescător după media generală (şi celelalte criterii suplimentare de departajare) şi lista cu candidaţii respinşi (pentru toate specializările concursului), ordonaţi alfabetic. Se trece data şi ora afişării rezultatelor.
    Nu se admit contestaţii.
    Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studiu, în baza rezultatelor concursului, pentru anul universitar 2020/2021, prin decizia Rectorului Universităţii "Babeş- Bolyai", pentru fiecare categorie de candidaţi.


 OLIMPIADE 

    Candidaţii care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare sau la alte concursuri specifice pot opta, la înscriere, pentru facilităţile mai jos menţionate. Candidaţii care au obţinut distincţiile de mai jos pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile menţionate într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului şi numai o singură dată la înscrierea la Facultatea de Teologie Ortodoxă.

    Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au obţinut premiul I, II, III sau mențiune la faza naţională a Olimpiadelor şcolare pentru disciplinele Teologice, Istorie sau alte discipline înrudite din domeniul socio-uman clasele IX-XII vor fi admiși cu media 10.

    Pentru specializarea Artă Sacră, se iau în considerare olimpiadele şi concursurile naţionale specifice domeniului Arte Vizuale.

    Candidaţii ce se încadrează în aceste categorii vor depune cereri scrise, adresate comisiei de admitere.


TAXA DE ADMITERE

    Pe lângă taxa de procesare (în cuantum de 30 RON) candidaţii vor achita şi taxa de înscriere (70 RON).

    Candidaţii care se înscriu la mai multe specializări vor achita taxa de procesare o singură dată, urmând ca taxa de admitere să fie achitată pentru toate specializările la care se înscriu.

 


Confirmarea ocupării locurilor:

    Candidaţii admişi la concursul de admitere trebuie să confirme ocuparea locului în termenul comunicat prin calendarul de admitere (candidaţii admişi pe locuri cu taxă vor achita prima rată a taxei de şcolarizare, 25% din taxa anuală).

    Confirmarea locului se face prin semnarea contractului de studiu de către candidat şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii sau transmiterea lui electronică printr-o modalitate comunicată de facultate. Documentele originale vor fi prezentate în format fizic la începerea anului universitar.

    Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

    Pentru confirmarea ocupării locurilor candidaţii vor depune la începerea anului universitar următoarele acte:

 1. Diploma de bacalaureat și Foaia matricolă în original (copie legalizată numai pentru cei ce mai sunt studenţi pe locuri bugetate şi la o altă facultate. Aceştia vor prezenta o adeverinţă doveditoare a acestui fapt).
 2. Certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate
 3. două fotografii ¾
 4. Diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta (în copie legalizată), pentru licenţiaţii care doresc să urmeze o a doua specializare

CRITERII ADMITERE

1) TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ

Criterii de selecţie:

 • 1. interviu motivațional (admis/respins), organizat în regim on-line: verificarea aptitudinilor socio-umane, a aptitudinilor muzicale (intonarea unui cântec religios, popular sau patriotic, la alegerea candidatului, verificarea auzului muzical şi a simţului ritmic) și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă
 • 2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%, (ierarhizarea candidaților se va face luând în calcul media obținută la examenul de bacalaureat).

Criteriu de departajare:

 • 1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română.

2) TEOLOGIE ORTODOXĂ DIDACTICĂ

Criterii de selecţie:

 • 1. interviu motivațional (admis/respins), organizat în regim on-line: verificarea aptitudinilor socio-umane și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă
 • 2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%, (ierarhizarea candidaților se va face luând în calcul media obținută la examenul de bacalaureat).

Criteriu de departajare:

 • 1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română.

3) TEOLOGIE ORTODOXĂ - ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Criterii de selecţie:

 • 1. interviu motivațional (admis/respins), organizat în regim on-line: verificarea aptitudinilor socio-umane și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă
 • 2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%, (ierarhizarea candidaților se va face luând în calcul media obținută la examenul de bacalaureat).

Criteriu de departajare:

 • 1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română.

4) ARTĂ SACRĂ

Criterii de selecţie:

 • 1. interviu motivațional (admis/respins), organizat în regim on-line: verificarea aptitudinilor socio-umane și și evaluarea portofoliului de lucrări
 • 2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%, (ierarhizarea candidaților se va face luând în calcul media obținută la examenul de bacalaureat).

Criteriu de departajare:

 • 1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română. 

 


TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE
pentru interviul motivational la specializările:
Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistență Socială

 1. Căile de transmitere a Revelației supranaturale: Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție.
 2. Descoperirea Sfintei Treimi în Sfânta Scriptură, formularea dogmei Sfintei Treimi și precizarea terminologiei trinitare.
 3. Crearea lumii văzute și crearea omului: referatul biblic despre crearea lumii văzute, originea, natura și menirea omului.
 4. Starea originară a omului, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deosebiri interconfesionale.
 5. Unirea ipostatică și urmările ei dogmatice.
 6. Răscumpărarea și aspectele ei.
 7. Mântuirea subiectivă, etapele și condițiile însușirii ei.
 8. Doctrina despre Biserică, întemeierea, ființa și însușirile ei.
 9. Sfintele Taine, considerații generale (ființă, necesitate, număr, împărțire) și particulare (definiție, instituire, efecte, materie, formulă, săvârșitor, primitor).
 10. Sfânta Taină a Euharistiei.

Bibliografie

Pr. prof. dr. Isidor TODORAN, Arhid. prof. dr. Ioan ZAGREAN, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile teologice), Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991 și ediţiile urmatoare (Cluj și Galaţi).​


 

TAXA DE ADMITERE:

   Pe lângă taxa de procesare (30 lei) candidaţii vor achita şi taxa de înscriere, în valoare de 70 lei.

   Candidaţii care se înscriu la mai multe specializări vor achita taxa de procesare o singură dată, urmând ca taxa de admitere să fie achitată pentru toate specializările la care se înscriu.

Documente ataşate:

Anunțuri: