Conferința Internațională 2018

Conferința Internațională 2018

  

Deschidere an 2018

Deschidere an 2018

   

ADMITERE 2018 - MASTER

  CALENDAR ADMITERE 2018

Sesiunea septembrie 2018

 • 10 – 11 septembrie 2018 - Înscrierea candidaţilor
 • 17 septembrie 2018 - Afişarea rezultatelor
 • 17  - 18 septembrie 2018- Confirmarea ocupării locurilor
 • 19 septembrie 2018 – Redistribuiri
 • 20 septembrie 2018 - Afişarea rezultatelor finale

 


 

LOCURI ADMITERE SEPTEMBRIE 2018

Specializarea

 

buget

taxă

total

Doctrină şi hermeneutica creştin ortodoxă

4

18

22

Ortodoxie românească şi viaţa liturgică

3

18

21

Pastoraţie şi duhovnicie

0

11

11

Bioetică - morală, etică şi deontologie

1

19

20

Artă sacră- Conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale

0

19

19

Consiliere pastorală și asistență psihosocială

6

9

15

Istoria religiilor, geopolitica religiilor monoteiste (creștinism, iudaism, islam)

4

21

25

total

18

115

133


Acte necesare înscrierii la examenul de admitere, nivel master

 • Fişa de înscriere completată online la adresa http://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/, listată şi semnată
 • Anexa I la fişa de înscriere, completată şi semnată
 • Binecuvântarea episcopului de care aparţine candidatul (pentru obţinerea acesteia candidatul se va prezenta la Ierarhul de care aparţine cu certificatul de botez şi cu recomandare de la preotul paroh sau duhovnic).     
 • Diploma de bacalaureat (copie)
 • Foaia matricolă (copie)
 • Diploma de licenţă (copie)
 • Foaia matricolă de la Facultate (copie)
 • Certificat de competenţă lingvistică
 • Adeverinţă de la medicul de familie care să menţioneze că este apt pentru cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă
 • Chitanţa care adevereşte achitarea taxelor de procesare şi admitere
 • Proiect de cercetare
 • Dosar plic

   

  CONFIRMARE LOCURI

   Candidaţii admişi la concursul de admitere trebuie să confirme ocuparea locului în termenul comunicat prin calendarul de admitere (candidaţii admişi pe locuri cu taxă vor achita prima rată a taxei de şcolarizare, 25% din taxa anuală). Cei care nu vor confirma în termenul precizat vor pierde locul.

Pentru confirmarea ocupării locurilor candidaţii vor depune următoarele acte :

 1. Diploma de bacalaureat și Foaia matricolă în original (copie legalizată numai pentru cei ce mai sunt studenţi pe locuri bugetate şi la o altă facultate. Aceştia vor prezenta o adeverinţă doveditoare a acestui fapt);
 2. Foaia matricolă şi diploma de licenţă în original (şi copie numai pentru cei ce mai sunt masteranzi pe locuri bugetate şi la o altă facultate. Aceştia vor prezenta o adeverinţă doveditoare a acestui fapt);
 3. Certificat de competenţă lingvistică eliberat de centrele abilitate ale Universităţii „Babeş-Bolyai”, cu un punctaj de minim 15 puncte;
 4. Certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
 5. Copie Cartea de Identitate;
 6. două fotografii tip buletin (3X4 cm).

   Pentru anul universitar 2018 – 2019, la Facultatea de Teologie Ortodoxă se organizează examen de admitere la următoarele specializări:

 • Domeniul Teologie, specializarea Doctrină şi hermeneutică creştin ortodoxă (limba română).

Propune dezvoltarea aptitudinilor necesare mărturisirii credinţei în societatea contemporană şi, în acelaşi timp, cunoaşterea şi utilizarea structurilor dogmatice în domeniile apologetic, moral, liturgic, canonic. De asemenea, se realizează o abordare interdisciplinară necesară în contextul reconfigurării religioase a contemporaneităţii.

 • Domeniul Teologie, specializarea Ortodoxie românească şi viaţă liturgică (limba română).

Studiile propuse de această specializare oferă capacitatea alcătuirii unei sinteze a istoriei bisericeşti universale şi a istoriei Bisericii Ortodoxe. De asemenea, se realizează conexiuni ale istoriei Bisericii cu domeniul liturgic, dar şi cu dogmatica, patristica, muzica eclesială.

 • Domeniul Teologie, specializarea Pastoraţie şi duhovnicie (limba română).

Specializarea ajută la dezvoltarea aptitudinilor necesare actului pastoral şi vieţii duhovniceşti a omului contemporan şi sporeşte cunoaşterea competenţelor teologice de abordare pastoral-duhovnicească necesară contextului religios contemporan. Programul urmăreşte şi aplicarea priorităţilor pastorale de administrare a instituţiei parohiale în toate sectoarele acesteia şi de catehizare a adulţilor.

 • Domeniul Teologie, specializarea Artă Sacră. Conservarea, restaurarea si crearea bunurilor culturale (limba română).

Programul urmăreşte: cunoaşterea şi utilizarea tehnicilor moderne de investigare a operei de artă şi de realizare a expertizei ştiinţifice a acesteia; aplicarea teoriilor, tehnicilor şi metodologiilor avansate de conservare şi restaurare a bunurilor culturale. De asemenea, se propune cunoaşterea şi utilizarea structurilor canonice şi plastice ale icoanei bizantine.

 • Domeniul Teologie, specializarea Bioetică – Morală, etică şi deontologie (limba română).

Completează şi aprofundează cunoştinţele în domeniul Bioeticii şi Moralei creştine dobândite mai ales de studenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă la nivel de licenţă. De asemenea, programul oferă posibilitatea de a aprofunda aceste cunoştinţe şi pentru absolvenţii altor facultăţi. Dezvoltând capacităţile de cercetare ştiinţifică, masteratul constituie o bază de pregătire implicită pentru studiile doctorale.

 • Domeniul Teologie, specializarea Consiliere pastorală și asistență psihosocială (limba română).

Programul este unul interdisciplinar şi are ca scop dezvoltarea de competenţe din domeniile Teologie şi Psihologie. Acesta urmăreşte aducerea împreună a metodelor clinice de psihologie și psihoterapie seculară cu metoda şi practica teologică pastorală. În acelaşi timp, oferă o abordare holistică a psihoterapiei şi integrează terapeutica afecţiunilor psihice într-un cadru spiritual, ceea ce conferă un plus de confort pacienţilor religioşi şi o abordare duhovnicească a procesului terapeutic. 

 • Istoria religiilor. Geopolitica religiilor monoteiste (creștinism, iudaism, islam)  

Programul este unul profesional şi se adresează preoților, angajaților în domeniul militar și siguranței naționale, profesorilor de religie din învăţământul preuniversitar, consilierilor şcolari, licenţiaţilor în teologie, licenţiaţilor în ştiinţe sociale.


Pentru toate specializările candidaţii vor depune, la înscriere, un proiect de cercetare, pe o temă liber aleasă. Acesta va fi notat de o Comisie, stabilită de Facultate.

Proiect de cercetare – model (structură minimă; se pot propune şi structuri mai ample; extensie: 8-10 pagini)

 1. Tema de cercetare propusă
 2. Argumentarea temei
 3. Metodele de cercetare
 4. Stadiul actual al cercetării
 5. Obiectivele cercetării – parte mai dezvoltată
 6. Rezultatele scontate ale cercetării propuse
 7. Bibliografie

Criterii de admitere

 • Nota acordată pe proiect - 60%
 • Media examenului de licenţă - 40%

Criteriile de departajare pentru candidaţii cu medii egale, criteriile de departajare sunt:

 • Nota acordată pe proiect
 • Media examenului de licenţă
Anunțuri: