OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

ADMITERE 2020 - MASTER


  CALENDAR ADMITERE 2020

Sesiunea iulie 2020

 • 9 iulie - 14 iulie 2020 - Înscrierea candidaţilor
 • 17 iulie 2020 - Afişarea rezultatelor
 • 17, 18 şi 20 iulie 2020 - Confirmarea ocupării locurilor
 • 21 iulie 2020 - Redistribuiri
 • 22 iulie  2020 - Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea septembrie 2020

 • 7 septembrie - 9 septembrie 2020 - Înscrierea candidaţilor
 • 11 septembrie 2020 - Afişarea rezultatelor
 • 11  - 12 septembrie 2020 - Confirmarea ocupării locurilor
 • 14 septembrie 2020 - redistribuiri
 • 15 septembrie 2020 - Afişarea rezultatelor finale

!!!!!!!!!! ANEXĂ Regulament admitere licență master -15.05.2020.pdf


   Pentru anul universitar 2020 – 2021, la Facultatea de Teologie Ortodoxă se organizează examen de admitere la următoarele specializări:

 • 1. Specializarea Artă sacră – conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale (limba română) - cu frecvență
 • 2.  Specializarea Bioetică – morală, etică şi deontologie(limba română) – cu frecvență
 • 3. Specializarea Consiliere pastorală și asistență psihosocială (limba română) – cu frecvență
 • 4. Specializarea Istoria religiilor. Geopolitica religiilor monoteiste (creștinism, iudaism, islam) - cu frecvență

Pentru toate specializările candidaţii vor depune, la înscriere, un proiect de cercetare, pe o temă liber aleasă. Acesta va fi notat de o Comisie, stabilită de Facultate.

Proiect de cercetare – model (structură minimă; se pot propune şi structuri mai ample; extensie: 8-10 pagini)

 1. Tema de cercetare propusă
 2. Argumentarea temei
 3. Metodele de cercetare
 4. Stadiul actual al cercetării
 5. Obiectivele cercetării – parte mai dezvoltată
 6. Rezultatele scontate ale cercetării propuse
 7. Bibliografie

Criterii de selecție (pentru toate specializările):

 • Nota acordată pe proiect - 60%
 • Media examenului de licenţă - 40%

Criteriile de departajare pentru candidaţii cu medii egale, criteriile de departajare sunt:

 • Nota acordată pe proiect
 • Media examenului de licenţă

Acte necesare înscrierii la examenul de admitere, nivel master

 • Fişa de înscriere completată online la adresa http://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/, listată şi semnată
 • Anexa I la fişa de înscriere, completată şi semnată
 • Binecuvântarea episcopului de care aparţine candidatul (pentru obţinerea acesteia candidatul se va prezenta la Ierarhul de care aparţine cu certificatul de botez şi cu recomandare de la preotul paroh sau duhovnic).     
 • Diploma de bacalaureat (copie)
 • Foaia matricolă (copie)
 • Diploma de licenţă (copie)
 • Foaia matricolă de la Facultate (copie)
 • Certificat de competenţă lingvistică
 • Adeverinţă de la medicul de familie care să menţioneze că este apt pentru cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă
 • Chitanţa care adevereşte achitarea taxelor de procesare şi admitere
 • Proiect de cercetare
 • Dosar plic

   CONFIRMARE LOCURI

   Candidaţii admişi la concursul de admitere trebuie să confirme ocuparea locului în termenul comunicat prin calendarul de admitere (candidaţii admişi pe locuri cu taxă vor achita prima rată a taxei de şcolarizare, 25% din taxa anuală). Cei care nu vor confirma în termenul precizat vor pierde locul.

Pentru confirmarea ocupării locurilor candidaţii vor depune următoarele acte :

 1. Diploma de bacalaureat și Foaia matricolă în original (copie legalizată numai pentru cei ce mai sunt studenţi pe locuri bugetate şi la o altă facultate. Aceştia vor prezenta o adeverinţă doveditoare a acestui fapt);
 2. Foaia matricolă şi diploma de licenţă în original (şi copie numai pentru cei ce mai sunt masteranzi pe locuri bugetate şi la o altă facultate. Aceştia vor prezenta o adeverinţă doveditoare a acestui fapt);
 3. Certificat de competenţă lingvistică eliberat de centrele abilitate ale Universităţii „Babeş-Bolyai”, cu un punctaj de minim 15 puncte;
 4. Certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
 5. Copie Cartea de Identitate;
 6. două fotografii tip buletin (3X4 cm).

 

Anunțuri: