OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Demarare procedură selecție consultanți individuali - PRATO

Actualizat în 24-03-2021
| Cuvinte cheie: ,

Facultatea de Teologie Ortodoxă anunță demararea procedurii de SELECȚIE a CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI în subproiectul 

Prevenirea și Reducerea ratei de Abandon pentru studenții la Teologie Ortodoxă (PRATO)

Denumirea Sarcinii: Servicii de consultanță: 5 consultanți individuali, doctoranzi

Introducere

    În baza Acordului de Grant nr. nr. 248/SGU/NC/II din 25.11.2019, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), de către Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Cluj a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru universități derulate în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 187.434,46 Lei pentru implementarea subproiectului Prevenirea și Reducerea ratei de Abandon pentru studenții la Teologie Ortodoxă (PRATO) și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziții servicii de consultanță (5 consultanți individuali, doctoranzi) în anul II de proiect, în vederea îndrumării și sprijinirii studenților din grupul țintă pe parcursul anului universitar.

    Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în “Termenii de referinţă” anexaţi.

    Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca invită consultanți eligibili (”Consultanți”) să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării Serviciilor. Consultanții interesați vor transmite informații prin care să demonstreze că dețin calificările solicitate și experiență relevantă pentru a presta serviciile.

    Vor fi selectați 5 consultanți în conformitate cu metoda Selecția Consultanților Individuali definită în Ghidul de implementare, parte a Manualului de granturi, publicat pentru Schema de granturi pentru universități din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, pe site-ul www.proiecte.pmu.ro/ROSE/.

Criterii de Calificare și Selecție

Competenţele minime solicitate din partea Consultantului sunt următoarele:

  • Să fie doctoranzi în domeniul Teologie  (Calitatea de doctorand se dovedește printr-o adeverință, constituind o cerință minimă obligatorie și nu va fi punctată pentru selecția/departajarea candidaților)
  • Să dovedească competență de lucru în colective de voluntari
  • Să dovedească competențe de cercetare în domeniul Teologie (publicații științifice/articole, proiecte de cercetare, participare la simpozioane/conferințe etc.)

    Primii 5 candidați care obţin punctajul cel mai bun în urma aplicării criteriilor de mai jos, vor fi invitați pentru negocierea contractului.

 

CRITERII

PUNCTAJ MAXIM POSIBIL

1.

Participarea la simpozioane studențești/științifice:

Candidatul a participat la 1 simpozion - 5 puncte (nesatisfăcător);

Candidatul a participat la 2-3 simpozioane– 10 puncte (satisfăcător);

Candidatul a participat la 4-5 simpozioane– 15 puncte (bine);

Candidatul a participat la 6-7 simpozioane– 20 puncte (foarte bine);

Candidatul a participat la mai mult de 7 simpozioane– 25 puncte (excelent);

25 puncte

2.

Publicații științifice de specialitate

Candidatul a publicat 1 articol științific – 10 puncte (nesatisfăcător);

Candidatul a publicat 2-3 articole științifice – 20 puncte (satisfăcător);

Candidatul a publicat 4-5 articole științifice – 30 puncte (bine);

Candidatul a publicat 6-7 articole științifice – 40 puncte (foarte bine);

Candidatul a publicat mai mult de 7 articole științifice – 50 puncte (excelent);

50 puncte

3.

Implicarea în activitățile de voluntariat ale facultății/universității

Candidatul a participat la 1 activitate de voluntariat a universității/facultății – 5 puncte (nesatisfăcător);

Candidatul a participat la 2-3 activități de voluntariat ale universității/facultății – 10 puncte (satisfăcător)

Candidatul a participat la 4-5 activități de voluntariat ale universității/facultății – 15 puncte (bine)

Candidatul a participat la 6-7 activități de voluntariat ale universității/facultății – 20 puncte (foarte bine)

Candidatul a participat la mai mult de 7 activități de voluntariat ale universității/facultății – 25 puncte (excelent)

25 puncte

 

Punctaj maxim  total

100 puncte

 

Conflict de interese

În conformitate cu prevederile Ghidului Consultantului al Băncii Mondiale[1], consultanții au obligația să ofere consiliere profesională, obiectivă şi imparţială şi în orice moment să asigure clientul Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca împotriva oricărui risc ce-i poate afecta interesele, fără să aibă în vedere lucrări viitoare, iar în prestarea serviciilor de consultanţă trebuie să evite orice conflict cu alte sarcini sau cu propriile interese. Consultanţii nu vor fi angajaţi pentru sarcini care ar fi în conflict cu obligaţii anterioare sau curente faţă de alţi clienţi, sau care i-ar pune în poziţia să nu-şi poată exercita sarcinile în cel mai bun interes al Beneficiarului de grant.

Prezentarea Scrisorilor de interes

Consultanții interesați sunt invitați să depună o Scrisoare de Interes, însoțită de CV. Pentru a valida informațiile prezentate în CV, se vor atașa documente justificative (adeverință care să confirme statutul de doctorand, activitatea științifică, dovezi ale implicării în activități de voluntariat) care să ateste modul de îndeplinire a Criteriilor de Calificare și Selecție.

Toate documentele menționate anterior se transmit în formă scrisă la adresa de mai jos (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail) până la data de 02.04.2020, ora 15.00.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa de mai jos, în timpul orelor de lucru 8:00 – 16:00.

Denumire achizitor: Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă

 

În atenția: Cristian Sonea
Adresă: str. Nicolae Ivan f.n.
Tel/Fax: 0745625291
E-mail: cristi_sonea@yahoo.com

 

 

 

Termeni de referință pentru consultanți individuali

 

 

1. Context

Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE), în valoare totală de 200 de milioane de euro, este finanțat integral de BIRD, în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 757/12.10.2015), și se va derula pe o perioadă de 7 ani, în intervalul 2015 – 2022. Proiectul este implementat de către Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă.

Obiectivele de Dezvoltare ale proiectului ROSE sunt îmbunătățirea tranziției de la liceu la învățământul terțiar și creșterea gradului de retenție în primul an de învățământ universitar în instituțiile finanțate în cadrul proiectului.

În baza Acordului de Grant nr. 248/SGU/NC/II din 25.11.2019, semnat cu MEN-UMPFE, de către Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Cluj a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universități un grant în valoare de 187.434,46 Lei pentru implementarea subproiectului Prevenirea și Reducerea ratei de Abandon pentru studenții la Teologie Ortodoxă (PRATO) și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziții servicii de consultanță (5 consultanți individuali, doctoranzi) în anul II de proiect, în vederea îndrumării și sprijinirii studenților din grupul țintă pe parcursul anului universitar.

 

2. Obiectiv

Obiectivul acestor servicii de consultanță este reprezentat de îndrumarea și sprijinirea studenților din grupul țintă și de asigurarea desfășurării activităților din cadrul sub-proiectului.

 

3. Scopul serviciilor

În vederea îndeplinirii obiectivului serviciilor, Consultantul va realiza următoarele activităţi de consiliere, tutorat şi îndrumare pentru studenţii aflaţi în grupul ţintă:

- acompanierea  studenților la unele activități din cadrul proiectului;

- încurajarea în fața dificultăților ce pot apărea pe parcursul primului an de studii;

- îndrumarea studenților pentru însușirea cunoștințelor la disciplinele critice;

- interacțiunea cu studenții și oferirea de sfaturi cu privire la viața de student;

- împărtășirea din cunoștințele și din experiențele proprii din anii de facultate, dar și cu privire la importanța finalizării studiilor universitare.

 

4. Livrabile

Ca rezultat al serviciilor descrise mai sus, Consultantul va trebui să transmită următoarele livrabile:

  • Un raport preliminar, un raport de progres și un raport final.

 

 

5. Cerințe privind calificarea Consultanților

În baza experienței în domeniu, Consultantului i se solicită să presteze serviciile luând în considerare principiul economiei și eficienței şi să ofere nivelul etic şi profesional cel mai ridicat, astfel încât Beneficiarul să fie capabil să finalizeze sub-proiectul finanțat în cadrul schemei de granturi pentru universități, conform procedurilor descrise în Manualul de Granturi şi termenelor din Acordul de Grant semnat cu MEN-UMPFE.

 

Competențele minime cerute pe care trebuie să le dovedească Consultanții sunt următoarele:

  • Să fie doctoranzi în domeniul Teologie  (Calitatea de doctorand se dovedește printr-o adeverință, constituind o cerință minimă obligatorie și nu va fi punctată pentru selecția/departajarea candidaților);
  • Să dovedească experiență/competență de lucru în colective de voluntari;
  • Să dovedească competențe de cercetare în domeniul Teologie (publicații științifice/articole, proiecte de cercetare, participare la simpozioane/conferințe etc.)

 

6. Alți termeni relevanți

 

Perioadă de implementare/ Durata serviciilor.

Durata estimată de prestare a serviciilor este de 4 luni, în următoarea perioada estimata:  aprilie – iulie  2021.

 

Locație.

 

  • Facultatea de Teologie Ortodoxă, str. Nicolae Ivan, f.n., Cluj Napoca

 

Raportare.

 

Consultantul va depune următoarele rapoarte:

  • Raportul lunar de activitate care va cuprinde descrierea activităților desfășurate, materiale realizate, concluzii și propuneri de îmbunătățire a activității cu studenții.

Raportul de activitate se depune in maximum 10 zile de la finalizarea fiecărei luni.

Directorul de grant primește și aprobă rapoartele.

 

Facilități oferite de Beneficiar.

 

  • Consultanții vor avea acces la echipamentele procurate în proiect și la cele pe care le deține beneficiarul (calculator, copiator, aparat foto)

 

Confidențialitate. Consultantul nu trebuie sa comunice niciunei persoane sau entități vreo informație confidențială obținută pe parcursul realizării serviciilor propuse.

 

Drepturi de proprietate intelectuală. Toate documentele elaborate sau pregătite de către Consultant pentru Beneficiar în cursul îndeplinirii serviciilor vor avea caracter confidențial și vor deveni și rămâne proprietatea absolută a Beneficiarului. Consultantul va transmite toată această documentație către Beneficiar până la termenul final stabilit prin Contract sau până la expirarea acestuia.

 

Director de Grant

Pr. Conf. Univ. Dr. Cristian Sonea

 

 

 

[1] Paragraful 1.9 din „Ghidul privind selecţia şi angajarea consultanţilor în cadrul Împrumuturilor acordate de către Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Creditelor IBRD și Granturilor acordate de Asociația de Dezvoltare Internațională IDA” publicat de către Bancă în ianuarie 2011 (revizuit în Iulie 2014) , numit „Ghidul Consultantului”.