OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Proiectul POCU/626/6/13 cod proiect 132253 ”Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților UBB în managementul cultural (CIP)” - Procedură de evaluare a stagiului de practică calup 2

Actualizat în 06-03-2022
| Cuvinte cheie: ,

Procedură de evaluare a stagiului de practică calup 2

1.Scop:

Procedura reglementează modul de evaluare a stagiilor de practică realizate în cadrul proiectului POCU/626/6/13 cod proiect 132253 ”Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților UBB în managementul cultural (CIP)”

2. Reponsabilitate și autoritate:

Comisia de evaluare: este desemnată de FTO din cadrul membrilor echipei de proiect și efectuează evaluarea studenților în cursul sesiunilor organizate;

Expertul de practică: este desemnat de FTO din cadrul echipei de proiect și participă la procesul de evaluare în conformitate cu prezenta procedură;

Tutorele: este desemnat de partenerul de practică pentru a oferi suport, a îndruma, a supraveghea și a evalua stagiul de practică;

Practicant: studentul / masterandul selectat să efectueze un stagiu de practică în conformitate cu cerințele proiectului;  

3. Politica de evaluare a practicanților care au efectuat stagiul de practică

Egalitatea de șanse

Se are în vedere respectarea tuturor dispozițiilor legale naționale și europene cu privire la egalitatea de șanse și combaterea discriminării de orice fel. În deciziile lor, membrii comisiei de evaluare si supervizorii vor asigura evitarea oricărei forme de discriminare directă sau indirectă, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială.

Transparența

Se va asigura transparența procesului de evaluare și respectarea demnității umane, observațiile înscrise în fișa  de evaluare vor  avea un caracter obiectiv și realist.

Prezenta procedură va fi  făcută publică prin postarea pe platforma CIP cu el puțin 15 zile înainte de derularea propriuzisă a procesului de evaluare și ierarhizare a absolvenților de practică.

4. Definiții:

Stagiu de practică – activitatea desfășurată de studenții din grupul țintă al proiectului POCU/626/6/13 cod proiect 132253 ”Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților UBB în managementul cultural (CIP)”  în conformitate cu planul de învățământ și curricula de practică care are drept scop verificarea cunoștințelor însușite de aceștia în cadrul programului de instruire practică.

Organizator de practică – Universitatea ”Babeș Bolyai” - Facultatea de Teologie Ortodoxă.

Partener de practică – partenerii selectați cf. cererii de finanțare a proiectului POCU/626/6/13 cod proiect 132253 ”Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților UBB în managementul cultural (CIP)”.

Tutore – persoana desemnată de partenerul de practică care va asigura respectarea condițiilor de pregătire și dobândire de către practicant a competențelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică.

Convenție individuală de practică – acordul încheiat între organizatorul de practică, partenerul de practică și practicant.

Evaluareareprezintă procesul prin care se analizează activitatea desfășurată de studenți pe parcursul stagiului de practică, gradul de atingere a obiectivelor propuse  și nivelul de satisfacție al partenerului de practică raportat la activitatea practicantului.

4. Procedura

Activitatea de practică efectuată de studenții din grupul țintă în cadrul proiectului POCU/626/6/13/132253 va fi conform planului de învățământ aferent specializării și anului de studiu. Activitatea de practică la nivelurile de studii licență și master este obligatorie și constituie condiție de promovare. Durata sa este reglementată prin planul de învățământ pentru fiecare program de studiu, respectiv an de studiu.

Practica se desfășoară la partenerii de practică selecționați conform cererii de finanțare în instituții/unități care au domeniul de activitate relevant pentru specializarea studentului din grupul țintă.

 Practica studenților se organizează și se desfășoară pe baza unei Convenții-cadru, încheiată între organizator și partenerul de practică. În baza Convenției individuale de practică (Anexa 1), partenerul de practică asigură, pe toată durata stagiului de practică, îndrumarea studenților prin desemnarea unor tutori, care vor avea un rol important în descoperirea/evidențierea aptitudinilor studenților, formarea aptitudinilor și căpătarea deprinderilor practice.

La finalizarea programului de practică, studentul va dobândi/dezvolta competențe specifice domeniului de studiu, competențe de comunicare și organizare, competențe de încadrare într-o structură organizată de muncă.

Activitatea de practică se desfășoară pe baza curriculei de practică actualizate de către experții de practică. Formele de evaluare, notare și creditele acordate pentru activitatea de practică sunt cele cuprinse în planul de învățământ al fiecărui program de studiu.

Pe parcursul efectuării stagiului de practică studenții vor întocmi un caiet de practică (Anexa 2), cuprinzând tratarea problemelor din fișa disciplinei. Caietul de practică va fi prezentat cadrului didactic evaluator la colocviul/forma de verificare aferent(ă) disciplinei pentru care s-a efectuat stagiul de practică.

La finalul stagiului de practică, tutorele elaborează un raport (Anexa 3), pe baza evaluării nivelului de competențe dobândite de către practicant și îi acordă acestuia note corespunzătoare nivelului de performanță pentru diferite criterii și dă o notă (medie finală) ținând cont de notele corespunzătoare fiecărui nivel de evaluare.

Rezultatul acestei evaluări va constitui unul dintre criteriile de evaluare a studentului practicant la colocviul/forma de verificare aferent(ă) disciplinei pentru care s-a efectuat stagiul de practică de către cadrul didactic evaluator.

Va fi eliberată o adeverința de practică (Anexa 4) studentului din grupul țintă care a efectuat stagiul complet de practică, semnată de reprezentantul legal al partenerului de practică și ștampilată. Prezența / depunerea unui eseu la colocviul/forma de verificare aferent(ă) disciplinei pentru care s-a efectuat stagiul de practică este obligatorie.

Astfel, nota finală pentru practică va fi stabilită la colocviul/forma de verificare aferent(ă) disciplinei pentru care s-a efectuat stagiul de practică de către cadrul didactic evaluator care va ține cont de:

 • adeverința de practică care atestă efectuarea numărului de ore de practică prevăzut în planul de învățământ
 • raportul de evaluare a activității de practică a studentului de către tutore;
 • caietul de practică întocmit de student;
 • eseul realizat de student / răspunsurile studentului în timpul colocviului/formei de verificare aferent(e) disciplinei pentru care s-a efectuat stagiul de practică la întrebări din care să reiasă competențele profesionale și transversale dobândite în timpul desfășurării stagiul de practică.

Condițiile de acordare a certificatelor de practică (Anexa 5) sunt următoarele:

- efectuarea stagiului de practică în cadrul proiectului POCU;

- promovarea colocviului/formei de verificare aferent(e) disciplinei pentru care s-a efectuat stagiul de practică.

În certificatul de practică se vor consemna:

 • numărul de ore de practică efectuate de student;
 • nota obținută de student la colocviul/forma de verificare aferent(ă) disciplinei pentru care s-a efectuat stagiul de practică;
 • competențele profesionale și transversale dobândite în urma desfășurării stagiului de practică conform curriculei disciplinei pentru care s-a efectuat stagiul de practică, specifică fiecărei specializări/an de studiu.

La finalul stagiului de practică, fiecare student completează un chestionar de evaluare a tutorelui și a partenerului de practică. Chestionarele vor fi centralizate, pe parteneri de practică. Informațiile colectate vor face obiectul unui feedback pentru fiecare partener de practică. (Anexa 6).

5. Responsabilități

Echipa de proiect este responsabilă pentru implementarea corectă a acestei proceduri

6. Dispoziții finale

Procedura de evaluare a practicii este valabilă în cadrul proiectului POCU/626/6/13 cod proiect 132253 ”Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților UBB în managementul cultural (CIP)” pe durata de desfășurare a acestuia.

Listele cu persoanele care au încheiat stagiile de practică, notele acordate vor sta la baza procedurii de acordare a premiilor.

7. Termene limită

Evaluarea practicii studenților se va efectua în perioada 22-23 martie 2022, după finalizarea stagiului de practică.

Anexe (de completat)

 • Anexa 1 – convenție individuală de practică privind efectuarea stagiului de practică
 • Anexa 2 – caiet de practică
 • Anexa 3 – raport de evaluare a activității de practică a studentului de către tutore
 • Anexa 4 – adeverință (efectuare stagiu de practică)
 • Anexa 5 – certificat de practică (diplomă)
 • Anexa 6 – raport de evaluare a activității tutorelui de către student