OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Programul EURO 200

Actele necesare în dosarul pentru obținerea ajutorului financiar „Euro 200" sunt:

  1. cererea tip (Anexa 2 la Normele metodologice prevăzute în HG 1294/2004 );
  2. actul de identitate al studentului care aplică (originali și copie);
  3. certificate de naștere și/sau actele de identitate ale membrilor familiei (original și copie);
  4. adeverințe de elev/student ale fraților;
  5. actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii (în original);
  6. declarație pe propria răspundere cum că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în baremul prevăzut prin lege (mai mic sau egal cu 250 lei) și că familia dispune de diferența de bani pentru achiziționarea calculatorului (se va semna la depunere);
  7. adeverința eliberată de către facultate din care să rezulte faptul că studentul a promovat cu minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii (cu excepția studenților din anul I), respectiv adeverința din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții din anul I);
  8. declarații privind bunurile mobile sau imobile ale familiei (formular tip la nivel de universitate);
  9. declarație pe propria răspundere că studentul deține documentele cerute la dosar în original și le va depune în format fizic dacă acestea vor fi solicitate de către universitate (formular tip la nivel de universitate).

   Dosarele pot fi depuse până luni, 17 mai 2021, ora 12.00 în format electronic la adresa de e-mail mihaela.ilisiu@ubbcluj.ro.
    Vor fi luate în considerare doar dosarele care conțin toate documentele menționate mai sus.
    Legislația poate fi consultată pe portalul dedicat: http://euro200.edu.ro/
   Formularele tip prevăzute la pct. 1., 8. și 9. pot fi descărcate din secțiunea dedicată Programului „EURO 220” din pagina web a Universității: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/euro-200

Documente ataşate: