Mergi la conţinutul principal

Artă Sacră

PROGRAME - NIVEL LICENȚĂ

Artă Sacră

Programul de studiu Artă Sacră urmăreşte formarea unor specialişti în cele două  direcţii existente în secţie, Pictură şi Restaurare, care să aibă şi certe competenţe teologice. Obiectivul procesului de învăţământ dezvoltat aici, este pregătirea studenţilor atât din perspectivă teologică cât şi artistică, ambele fiind necesare unui artist care operează cu imaginea sacră.

Prin transmiterea ethosului creştin deţinut de tradiţia vie a Bisericii Ortodoxe în cadrul orelor de curs şi de seminar, se doreşte formarea unui laicat cu o conduită morală şi cu o viaţă raportată la Evanghelie, şi a cărui artă să reflecte tezaurul de învăţătură bisericească.
Programul de studiu Artă Sacră urmăreşte aşadar mai multe obiective concrete. Pe de-o parte, se doreşte oferirea către studenţi a cunoştinţelor necesare identificării, analizării şi explicării reprezentărilor iconografice.
Pe de altă parte, dincolo de această parte discursivă care ţine de istoria artei bisericeşti şi de iconologie, se urmăreşte formarea studenţilor pentru a deveni creatori ai imaginii sacre, capabili să reprezinte subiectele religioase corect din punct de vedere canonic şi la un cât mai înalt nivel estetic şi tehnic.
De asemenea, prin cursurile care au tangenţă cu pictura monumentală dar şi prin intermediul perioadei de practică, se doreşte crearea unor pictori bisericeşti capabili să înţeleagă şi să adapteze programul iconografic diferitelor forme şi suprafeţe particulare pe care le pot găsi în edificiile eclesiale care le-ar fi încredinţate spre pictare.
Programul de studii de aici doreşte, atât pentru viitorii pictori cât şi pentru viitorii restauratori, oferirea cunoştinţelor necesare identificării, analizei, descrierii şi soluţionării factorilor de degradare care acţionează în timp asupra stării de conservare a obiectelor de artă şi patrimoniu eclesial.
De asemenea, cursurile obligatorii de tehnici artistice, pe care le urmează atât cei care doresc să continue pe linia picturii cât şi cei care vor alege restaurarea, doresc să ofere cunoaşterea, dar şi posibilitatea soluţionării efective a tuturor problemelor tehnice
Disciplinele de specialitate (atât în direcţia picturii cât şi în cea a restaurării) oferă, prin prezentarea şi aprofundarea celor mai importante opere de artă religioasă din trecut, dar şi a celor mai moderne tehnici artistice, de investigare şi de restaurare din prezent, competenţele necesare creării, conservării şi restaurării operelor de artă.
Pe lângă toate cele menţionate mai sus specializarea Artă Sacră asigură, prin parcurgerea modulului pedagogic, formarea cadrelor didactice necesare învăţământului preuniversitar pentru domeniul artelor vizuale.
Misiunea specializării constă într-o îmbinare între obiectivul didactic şi cel artistic/de cercetare.
Specializarea are în vedere şi obiectivul cultivării şi creării unor noi legături atât cu specializări similiare consacrate cât şi cu potenţiali beneficiari ai activităţilor specifice domeniului, prin semnarea de acorduri de colaborare sau proiecte comune.
ARTĂ SACRĂ

Competenţe profesionale

Proiectarea şi realizarea cadrului general specific de documentare, informare, cercetare teologică şi artistică plastică: culegerea, prelucrarea şi analiza datelor care se vor regăsi în aplicarea practică, proces al realizării operei de artă plastică eclesială şi conservării - restaurării acesteia.

Indentificarea, analiza, explicarea, implementarea şi reprezentarea iconografică a subiectelor teologice şi a elementelor de limbaj plastic (grafic şi cromatic) folosite în elaborarea artefactelor şi a imaginii vizuale.

Soluţionarea problemelor de ambientare a spaţiilor plastice ( abordarea compoziţională, identificarea modalităţii de redare a subiectelor picturale în spaţiile eclesiale sau civile).

Identificarea, analiza şi descrierea factorilor ce acţionează în timp asupra stării de conservare a obiectelor de artă din patrimoniul eclesial.

Propunerea şi soluţionarea tuturor problemelor tehnice şi tehnologice de transpunere a subiectului teoretic în spaţiu plastic (asimilarea tehnicilor artistice tradiţionale).

Investigarea asistată de laboratoare specializate a stării de conservare şi diagnoza problemelor ce conduc la degradarea obiectelor de artă. 

Investigarea asistată de laboratoare specializate a stării de conservare şi diagnoza problemelor ce conduc la degradarea obiectelor de artă; stabilirea unor tratamente adecvate, soluţionarea tuturor problemelor tehnice,metodologice şi tehnologice de conservare - restaurare (implementarea şi asimilarea tehnicilor specifice) în vederea salvării, conservării şi restaurării acestora. 

Stabilirea unor tratamente adecvate, soluţionarea tuturor problemelor tehnice,metodologice şi tehnologice de conservare - restaurare (implementarea şi asimilarea tehnicilor specifice) în vederea salvării, conservării şi restaurării acestora.

ARTĂ SACRĂ

Competenţe transversale

Aplicarea adecvată a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale definitorii pentru munca în sfera producerii operei de artă.

Aplicarea eficientă a tehnicilor de relaţionare în grup, asumarea rolurilor specifice în desfăşurarea activităţilor artistice, în echipă.

Identificarea şi aplicarea eficientă a metodelor şi tehnicilor adecvate de învăţare continuă în domeniul artistic şi al protejării patrimoniului, conştientizarea motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue.

ARTĂ SACRĂ

Posibilităţi de angajare*:

Pictor, restaurator de opere de artă și monumente istorice, muzeograf, creator de artă religioasă, custode de colecții de artă religioasă, conservator pentru bunuri culturale, arhivist

Profesor de desen și educație plastică

Consultant științific pentru instituțiile interesate de valorificarea științifică și/sau artistică a domeniului creației ecleziastice.

Poate ocupa diverse funcții în administrația bisericească centrală și locală, profesor în învăţământul primar şi gimnazial (cu condiţia promovării modulului DPPD.

*Lista nu este exhaustivă şi are caracter exemplificator; reglementările legale civile şi bisericeşti în vigoare pot condiţiona ocuparea anumitor poziţii de absolvirea unui program masteral sau a unor programe post-universitare de specializare.